Potřebujete poradit? Telefon: 0036 21 252 5997, Email: info@fulmira.com
Rozšiřujeme síť kontaktů, sdílíme naše znalosti, pomáháme překonávat hranice.
Odkaz na tuto stránku

Obchodní podmínky

~~1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) vydává společnost …………FULMIRA…LIMITED……………….., se sídlem …Faneromenis 145, Patsias Court 1, st floor, Flat/Office 102, 6031 Larnaca, Cyprus………………………………………… IČ: …HE329909……………., DIČ: …………………., z (dále jen „společnost”) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním internetového portálu ……………………….. (dále jen „webové stránky“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“). Navštívením, prohlížením a případným odesláním objednávkového formuláře souhlasíte s níže uvedenými smluvními podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami prosím opusťte tuto webovou stránku.


1.2. Internetový portál www. fulmira.com tj. webové stránky nabízí zprostředkování možnosti využití služby ready-made společnosti, založení společnosti na míru, poskytování sídel právnickým osobám a další poskytováné služby související s podnikatelskou činností. Zájemce má možnost vybrat si službu a přes formulář si prostřednictvím společnosti službu objednat.

1.2.1 Tato webovská stránka může obsahovat odkazy a reference na ostatní internetové stránky spravované třetími stranami. Společnost nikterak neprovozuje ani neřídí informace a služby na takových webových stránkách třetích stran.


1.3. Znění těchto podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek 1.4. Společnost neručí za informace uvedené na webových stránkách, pokud jde o jejich pravdivost, bezchybnost a úplnost. Nic na této webové stránce nelze považovat za odbornou radu a informace na této stránce nepředstavují vyčerpávající a úplné vyjádření k diskutované problematice nebo k souvisejícím zákonům.

 

2. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLOUVY


2.1. Webové stránky společnosti obsahují služby poskytované třetími osobami (dále jen “poskytovatel”). Těmto poskytovatelům má společnost právo předat informace přímo související se službami požadovanými zákazníkem.


2.2. Společnost předá objednávku včetně uvedených údajů zákazníka vybranému poskytovateli. Zájemce tímto vstupujete do přímého smluvního vztahu s vybraným poskytovatelem, nikoliv se společností. Od tohoto okamžiku jedná zákazník vyhrádně s poskytovatelem.


2.3. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jednání poskytovatele a žádnou odpovědnost ze sjednané dvoustranné právní úkony mezi zákazníkem a poskytovatelem.

 

3. OSOBNÍ ÚDAJE A OBCHODNÍ SDĚLENÍ


3.1. Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


3.2. Zákazník souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které společnosti poskytne. Zejména se jedná o tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a všechny ostatní údaje, které nad tento rámec uvede zájemce dobrovolně (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


3.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností, a to pro účely interní či předání těchto údajů poskytovatelům za účelem vyřízení poptávky zájemce a také zasílání informací a obchodních sdělení zájemci. Zároveň zájemce tímto prohlašuje, že si přečetl tyto podmínky, rozumí jim a souhlasí s nimi v plné šíři.


3.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Společnost má v souvislosti s tím plné právo je považovat za správné.


3.5. Zpracováním osobních údajů zájemce může společnost pověřit třetí osobu,
jakožto zpracovatele (dále jen „zpracovatel“). Zákazník zároveň výslovně souhlasí s tím, že je společnost oprávněna předat osobní údaje zpracovateli za účelem zpracování pro vnitřní potřeby společnosti či poskytovatele.


3.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou avšak nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


3.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti.


3.8. V případě, že by se zákazník domníval, že společnost, nebo poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost, nebo poskytovatele o vysvětlení, požadovat, aby společnost, nebo poskytovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost, zpracovatel nebo poskytovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost, zpracovatel nebo poskytovatel žádosti, má zájkazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních
údajů přímo.3.9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.3.10. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo firmou společnosti nebo třetích osob, se kterými společnost spolupracuje, na elektronickou adresu zájemce buďto uvedenou na základě komunikace společnosti se zákazníkem případně vyplněnou do pole k tomu určeného na webové stránce.

 

4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


4.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky jsou chráněny autorským právem. Zájemce se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky společnosti.


4.2. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní portálu. Webové rozhraní portálu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zájemců společnosti a který je v souladu s jeho určením.


4.3. Zákazník bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


5.1 Společnost ………FULMIRA LIMITED……provozuje své služby pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

5.2 Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky podmínek vyžadují písemnou formu. V nejasnostech je potřeba podmínky vykládat dle jejich podstaty a smyslu. Žádné ustanovení podmínek není neplatné pro chyby v psaní a počtech, je-li význam tohoto ustanovení nepochybný. Obě strany tímto prohlašují, že uzavřely podmínky bez nátlaku a ze své svobodné vůle.


5.2. Kontaktní údaje společnosti: …………………………. adresa pro doručování:  …………………………………, adresa elektronické pošty ……………………, telefon ……………………….


6.3 Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne ……………………


Fulmira je vyhledávač společností, které se zabývají prodejem ready made firem, offshore společnostmi a souvisejícími službami - účetnictví, služby nominee, virtuální kanceláře, bankovnictví.
Kontakt: FULMIRA LIMITED, Faneromenis 145, Patsias Court, 1 st floor, Flat/Office 102, 6031 Larnaca, Cyprus

Odkaz na tuto stránku O nás Kontakt Obchodní podmínky Sitemap Poptávka
© 2014 Fulmira.com | Fulmira.cz | Fulmira.com